noiembrie
07
2023

Direcția Generală Învățământ Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director

 

 

Direcţia Generală Învăţământ Cahul anunţă  cocurs    pentru ocuparea funcţiei vacante   de director

în  următoarea   instituţie  de învăţământ general din raionul Cahul:

  1. IP Gimnaziul ” B.P.Hașdeu”,  Tătărești,  r.Cahul;

 

Dosarele  pentru participare la concurs se vor prezenta la Direcția Generală Învățământ Cahul până la 5 decembrie  2023  pe adresa :

MD 3900 Cahul, pr. Republicii 6, biroul 201, 212

Contacte : telefon : 0(299)20748 ; 0(299)20721

e-mail:   dgitsch@gmail.com

 

Condiţii de participare la concurs poate  candida  persoana  care   întrunește       următoarele  condiții:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate  didactică  de  cel puțin trei ani;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta
de 65 ani;
5) cunoaște limba română (pentru angajare în localitățile populate de diferite
grupe  minoritare  unde  predarea se realizează în limbi materne sau în

Instituțiile  unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba

română la   nivel de comunicare și limba respectivă);
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru
exercitarea funcției;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.g), r) și art.301

alin.(1) lit.a)-b) din Codul muncii  al Republicii  Moldova nr.154/2003 sau

destituită  dintr-o  funcție publică  conform  art.64 alin. (1) lit.a) și b) din  Legea

nr.158/2008  cu privire  la funcția  publică și statutul funcționarului public.

9) nu are interdicție  de  a   ocupa   funcții  de conducere.

Dosarul  candidaților pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ va cuprinde următoarele acte obligatorii  conform pct.16  din Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general .

  1. Cererea de participare la concurs, al cărui  model este specificat în anexa nr. 1 al  Regulamentului .
  2. Copia actului de identitate .
  3. Copiile actelor de studii
  4. Copiile actelor, care atesă vechimea în activitatea didactică  a candidatului .
  5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului.
  6. Certificatul medical, care atestă faptul,  că persoana este aptă din punct de vedere   medical, fizic(eliberat de medicul de familie ) și neuropsihic(eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru  exercitarea  funcției .
  7. Cazierul judiciar  sau  declarația  pe  propria  răspundere .
  8. Proiectul planului de  dezvoltare  a  instituției , pentru 5 ani  în plic sigilat sau declarația pe propria răspundere privind prezentarea proiectului planului cu 5 zile înainte de data interviului.
  9. Candidatul poate  anexa  și  alte  documente  pe  care  le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor  ce confirmă  gradul didactic /managerial ,recomandări , copii ale actelor care  atestă  formarea continuă, performanțele  profesionale  și  manageriale  demonstrate în cadrul concursurilor  locale/naționale/ internaționale,  publicațiile didactice și științifice.

Bibliografia concursului
Documente generale
– Constituția Republicii Moldova;
– Legea privind accesul la informație nr.982 – XIV din 11.05.2000;
– Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994;
– Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;
– Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020, Educația 2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014;
– Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;

Managementul Instituțiilor
– Regulamentul – tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin
Ordinul Ministerului Educației nr.547 din 13 august 2007;
– Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și
transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin
Ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012;
– Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului
Educației nr.336 din 03.05.2013;

– Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar
general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin Ordinul
Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013;
– Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim
prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.798 din 11 iulie 2014;
Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014;
– Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ general,2020;
– Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin Ordinul
Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015;
– Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin Ordinul Ministerului
Educației nr.202 din 19 aprilie 2015;
– Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului
școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin Ordinul
Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015;
– PLANUL – cadru anual pentru învățământul primar, gimnazial și liceal;

 Prevenirea și combaterea violenței
– Convenția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989;
– Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor
de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată
prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013;
-Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc
și a copiilor separați de părinți;

Finanțare
– Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de
salarizare a personalului din unitățile bugetare”;
– Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază
de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din
subordinea autorităților  publice locale de nivelul al doilea;

– Legea  nr.270 din 23 noiembrie 2018 ,,privind sistemul unitar  de salarizare în sectorul  bugetar”